Rola obligacji skarbowych w portfelu inwestycyjnym

Informacja reklamowa
Treść niniejszego komentarza ma wyłącznie cel marketingowy, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Obligacje skarbowe to najmniej ryzykowny instrument rynku kapitałowego, ale nie jest to ich jedyna zaleta. Oprócz niskiego poziomu ryzyka, obligacje te pomagają w stabilizowaniu portfela inwestycyjnego, zapewniając mu większą równowagę 

Wielu, zwłaszcza początkujących inwestorów, traktuje obligacje skarbowe z lekceważeniem uznając, że znacznie więcej można zarobić na trafnych inwestycjach w akcje. Ten osąd nie jest pozbawiony racjonalności, ale jednak powinniśmy pamiętać, że prawda jest nieco bardziej skomplikowana.

Po pierwsze, inwestując w ryzykowne aktywa, a takimi są akcje, nigdy nie możemy mieć pewności jaki będzie końcowy efekt, więc pojęcie „trafnych inwestycji w akcje” jest raczej przejawem myślenia życzeniowego. Po drugie, co do zasady, obligacje skarbowe to instrument obarczony znacznie mniejszym ryzykiem niż akcje. Emitentem „skarbówek” są państwa, a w tym wypadku możliwość bankructwa choć istnieje, to jednak jest niewielka. Po trzecie, notowania obligacji skarbowych są znacznie bardziej stabilne niż akcji, na których zmienność może być duża i nie każdy inwestor potrafi coś takiego zaakceptować. 

Liczy się cel, wiek inwestora, akceptacja ryzyka

Właśnie z tych trzech powodów warto patrzeć na obligacje skarbowe przychylnym okiem i kupić jednostki uczestnictwa funduszu obligacji skarbowych. Spowoduje on, że cały nasz portfel będzie obarczony mniejszym ryzykiem i bardziej stabilny, mniej podatny na wahania.

Ważne pytanie dotyczy tego jak dużą część naszego portfela powinny stanowić obligacje. Specjaliści od inwestycji na rynku kapitałowym mówią, że odpowiedź na to pytanie trzeba uzyskać indywidualnie, bo wpływa na nią bardzo wiele czynników. Jest wśród nich nasze inwestycyjne doświadczenie – im mniejsze, tym obligacje powinny stanowić większą część portfela – nasza akceptacja ryzyka, czyli gotowość na poniesienie czasowych strat, wreszcie horyzont inwestycyjny (im dłuższy, tym więcej obligacji), a także wiek inwestora. Niezwykle ważnym czynnikiem jest również cel inwestycyjny, który sobie postawiliśmy. Jeśli więc oszczędzamy pieniądze w funduszach inwestycyjnych na przyszłoroczne wakacje, to możemy wykazać większą skłonność do zaryzykowania, jeśli natomiast budujemy w ten sposób naszą emerytalną przyszłość, to zalecana jest znacznie większa ostrożność. Jeśli bowiem na skutek rynkowych turbulencji nie zarobimy na wakacje, to świat się od tego nie zawali. Natomiast jeśli poniesiemy stratę, choćby czasową, oszczędzając na emeryturę, to możemy mieć potężny kłopot.

Zróżnicowany portfel

Oczywiście procentowy udział obligacji skarbowych (lub funduszu obligacji skarbowych) w całym portfelu zależy również w ogromnym stopniu od sytuacji makroekonomicznej. Reguła stanowi – choć ostatnie zaburzenia w gospodarce światowej nieco nadwyrężyły dotychczasowe modele ekonomiczne – że w okresie wysokiej inflacji akcje nie spisują się najlepiej, a lepszą ochronę naszych oszczędności przed inflacyjną hydrą dają obligacje skarbowe.

Jedno jest pewne. Dobrym sposobem jest zbudowanie „wielowątkowego” portfela, czyli umieszczenie w nim zarówno funduszu obligacji skarbowych, jak i akcji oraz reagowanie na zmieniające się parametry dotyczące i gospodarki, i naszych osobistych preferencji (wiek, cel inwestycyjny, akceptacja ryzyka). Najlepszym do tego instrumentem jest fundusz parasolowy złożony z subfunduszy o różnych profilach inwestycyjnych. W takim wypadku reagowanie na zmiany jest nie tylko łatwiejsze, ale i znacznie tańsze, a ponadto korzystniejsze podatkowo.

Zastrzeżenia prawne

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny, nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa. Nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych. Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego. 

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszym dokumencie, ponosi wyłącznie inwestor.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwanaście − 6 =